Oceňovanie Dobrovoľník roka

Jednou z dôležitých otázok dobrovoľníctva je téma udržania si dobrovoľníkov a spôsob ich motivácie. Keďže dobrovoľník nie je za svoju prácu ohodnotený riadnou mzdou, ako je to v prípade zamestnancov, organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi musia nájsť iný spôsob, ako dajú dobrovoľníkom na vedomie, že si ich prácu vážia a je pre nich veľmi dôležitá.

Veľmi dôležitú úlohu v procese práce s dobrovoľníkmi zohráva spätná väzba. Ak dobrovoľník nemá pocit, že jeho práca má cenu, že prináša nejaké výsledky, veľmi ľahko stráca motiváciu a organizácia ho môže veľmi ľahko stratiť. Preto dajte svojim dobrovoľníkom vedieť, že si ich prácu vážite, že sú pre vás nenahraditeľní a potrebujete ich.

Ak ste organizácie, v rámci ktorej dobrovoľníci pracujú s klientami, určite dostávajú spätnú väzbu od vašich klientov, nezabúdajte však ani na tú od vás ako organizácie. Ak pre vás dobrovoľníci robia inú (napr. administratívnu prácu, preklady, úpravu webových stránok a pod.), je to len na vás. Vy ste tí, ktorí im musia vyjadriť pochvalu a vďaku. Nezabúdajte na nich ani pri spoločenských podujatiach alebo aktivitách podobného rázu. Pozvanie na stretnutia, recepcie, alebo podujatia sú tiež istým spôsobom ocenenia, na ktoré sa u nás veľmi nemyslí. Istým spôsobom poďakovania môže byť aj uvedenie mien dobrovoľníkov vo výročnej správe organizácie alebo v iných súvisiacich materiáloch. 

Treba si uvedomiť, že dobrovoľníci môžu organizácii veľa priniesť – okrem bezplatnej práce je to aj nadhľad dobrovoľníka. Dobrovoľník nie je v organizácii každý deň, nevidí a často možno ani nechápe ako to v organizácii funguje každý deň, napriek tomu vidí často veci s nadhľadom, pohľadom „zvonka“, ktorý môže byť pre každú organizáciu prínosom. Preto sa pýtajte svojich dobrovoľníkov na ich názory, možno budete prekvapený ich pohľadom. Záujem o ich názory je určitým druhom spätnej väzby, ktorú dobrovoľníci potrebujú – je prejavom toho, že sa zaujímate o ich názory, o nich ako ľudí, ktorí majú čo povedať.

Mnoho organizácií využíva ako dobrovoľníkov študentov. Jedným zo spôsobov, akým im môžete poďakovať je napríklad poskytnutie odporúčania pre zamestnávateľa, u ktorého sa uchádzajú o zamestnanie. Aj keď doteraz neboli nikde zamestnaní, u vás iste získali neoceniteľné skúsenosti, ktoré by im mohli poskytnúť konkurenčnú výhodu pri uchádzaní sa o nové zamestnanie. Ste tými, kto ich po pracovnej (a často aj osobnej) stránke veľmi dobre poznajú, a preto môžete byť pre nového zamestnávateľa objektívnym meradlom skúseností, vedomostí a zručností týchto mladých ľudí. Nečakajte, kým vás o to mladí dobrovoľníci požiadajú, ponúknite im to samy.
Okrem uvedených foriem spätnej väzby využívajú niektoré organizácie aj priame oceňovanie dobrovoľníkov.

Od roku 2008 usporiadávame pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra oceňovanie Dobrovoľník roka.

Ide o ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky (jednotlivci i kolektívy) sú oceňovaní za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Ocenenie môže byť udelené aj za výnimočný projekt alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2013

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2014